ทัวร์อิ่มบุญ 2552(ท่องเที่ยวหัวใจใหม่ ใสใจสังคม)

กิจกรรม ปี 2552

บ้านกิ่วสะไต อ.แม่จัน จ.เชียงราย

กิจกรรม ปี 2552

บ้านคาสุขใจ ต.แม่สลองนอก อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย

Facebook Comments