โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน อาโอยาม่า

ขอขอบคุณ

1.  บริษัท เดอะ บีกินส์ ซีสเต็มส์ จำกัด บริจาคเงินช่วยค่าขนส่ง

2.  คุณอุดมพร ฌูกะวิโรจน์ บริจาคคอมพิวเตอร์ 3 ชุด, ปริ้นเตอร์ 1 เครื่อง, หนังสือเรียน

3.  เด็กหญิงพิมพ์ณัฐชา ชินภาสนันท์ (น้องซันชายน์) บริจาคจักรยาน 1 คัน

4.  เด็กหญิงพัชริดา สุขเจริญ (น้องแก้ม) บริจาคจักรยาน 1 คัน

5. คุณกนกทิพย์ คงแสงไชย และเพื่อน ๆ บริจาคเงิน 3,000 บาท

6.  เด็กหญิงนิชาภา แสงจันทร์ (น้องไอซ์) บริจาคเสื้อผ้า และจักรยาน 1 คัน

7.  เด็กหญิงภูชิษา แสงจันทร์ (น้องอีฟ) บริจาคเงินจำนวน 1,000 บาท

8.  คุณกรกฎ ชันประเสริฐ บริจาคเสื้อผ้า

9.  คุณพิมสิริ ธีระเมฆ บริจาคเงินจำนวน 1,000 บาท

10. คุณธารศิริ หาญวัฒนะชัย บริจาคเสื้อผ้า

11. คุณกฤชพนธ์ บัวบุญ บริจาคเสื้อผ้า

12. คุณชนัญชดา ต้นดี บริจาคเสื้อผ้า

13. คุณเกษม ชุมสงค์ บริจาคเงินจำนวน1,000 บาท

14. คุณถนิมนันท์ ทองประภา บริจาคเสื้อผ้าและเงิน 1,000 บาท

15. คุณมหสัจจานันท์ ตรีประเสริฐ บริจาคสื่อการเรียนรู้, ของเด็กเล่น

16. คุณอันติมา กูลประดิษฐ์ บริจาคเสื้อผ้า

17. คุณพิศ สายสงเคราะห์ บริจาคเงินจำนวน 2,550 บาท

18. คุณวรรณกรณ์ บรรจง บริจาคเสื้อผ้า

19. คุณปุริณชญาน์ สอนมี บริจาคเสื้อผ้า

20. คุณณภากุล นาราพงศธร บริจาคเสื้อผ้า

21. คุณจุไรรัตน์ อินทราคม บริจาคเสื้อผ้า

22. คุณธนุตรา ปัญณาตระกูลชัย บริจาคเสื้อผ้า

23. คุณชนิตา โอภาสวานิช บริจาคของเด็กเล่น

24. Mr.Theeraphong Charasai บริจาคเงินจำนวน 2,000 บาท

25. เพื่อน ๆ ESS ร่วมบริจาคเงินจำนวน 800 บาท

26. คุณพิมพา เสนมนัสสัก บริจาคเงินจำนวน 1,000 บาท

27. เด็กหญิงธนัญญะกร บางไพร (น้องไอซ์) บริจาคจักรยาน 2 คัน

28. เด็กชายธีระพล  บางไพร (น้องเอิร์ธ) บริจาคเสื้อผ้า, หนังสือ

29. คุณสุทัศนา ปิยะวิริยะกุล บริจาคเสื้อผ้า

30. คุณศิรประภา ปิยะวิริยะกุล บริจาคเสื้อผ้า

31. คุณศิริกัญญา ปิยะวิริยะกุล บริจาคเสื้อผ้า

32. คุณวิภาวี ปิยะวิริยะกุล บริจาคเสื้อผ้า

33. คุณวัลลภ มะลิ บริจาคเสื้อผ้า

34. คุณฐิตินันท์ นครศรี บริจาคเสื้อผ้า, ของเด็กเล่น

35. คุณหทัยชนก วงศ์เลิศวาทิก บริจาคผ้าพันคอ, หนังสือ

36. บริษัท ทิพย์วารี เบฟเวอเรจ จำกัด บริจาคเสื้อผ้าเด็ก

37. คุณอุสาห์ ทองขาว (อุ๊) บริจาคเสื้อผ้า

38. คุณกิติยา ภมรคล บริจาคเสื้อผ้า

39. Digiland (Thailand) Ltd. และ Double A (Warehouse Bangjak)

บริจาคสุมด, ดินสอและเงินจำนวน 5,120 บาท

41. คุณชลลดา ขอกลาง บริจาคเงินจำนวน 1,000 บาท

42. คุณศุภชัย พาจำรงค์ และ ครอบครัว บริจาคเสื้อผ้า

43. คุณธรรชนก วงค์ไทย บริจาคเสื้อผ้า

44. คุณภิรมย์ ทรรพนันทน์ / คุณพรเพ็ญ ทรรพนันทน์ /คุณโสรถ อุดมเสรีเลิศ บริจาคเงิน 1,000 บาท

45. คุณสุพจน์ ตู้จินดา, คุณนริสา สุธิชาพาณิชย์, คุณประพันธ์ จิระดิเรกวรกุล, คุณสิทธิพัฒน์ ไชยกิจ,

คุณพิมนิพา วิเศษเขตการ บริจาคข้าวสาร 5 กระสอบ

46. คุณประภาพร ต๊ะปงก๋า และเพื่อน ๆ พี่ ๆ SIS Distribution บริจาคเงิน 5,138 บาท

47. คุณกิตติ เกียรติ์สุขศรี บริจาคเงิน 500 บาท

48. คุณสปัณณา, คุณธนวรรณ, คุณวิลาภ ( Postech Group) บริจาคเสื้อผ้า

49. คุณน้ำทิพย์ นนทะสิทธิ์ บริจาคเงิน 500 บาท

50. คุณณัฐภูมิ สากุล บริจาคเสื้อผ้า, ตุ๊กตา

51. คุณศรีสุนันท์ นามวุฒิ, คุณชัชฎา รุ่งเรืองศรี บริจาคข้าวสาร 1 กระสอบ

52. คุณบุญสิตา แซ่ลิ่มและครอบครัว บริจาคถุงเท้า 11 โหล

53. ผู้ไม่ประสงค์ออกนามบริจาคเสื้อผ้า, อุปกรณ์การเรียน การสอน

 

 

สรุปรายรับ – รายจ่าย 
รายรับ  จำนวนเงิน 
เงินบริจาคทั้งหมด                       33,353.00  บาท
รายจ่าย  จำนวนเงิน 
ค่าเครื่องปรุง, นม, ขนม                    4,855.00  บาท
ค่าชุดกันเปื้อนเด็กอนุบาล                    1,730.00  บาท
ค่าเครื่องเขียน                    5,468.00  บาท
ค่าสูบยางรถจักรยาน                       200.00  บาท
ค่ากล่องกระดาษส่งของ (กล่องละ 55 x 10 กล่อง)                       550.00  บาท
ค่าข้าวสาร (กระสอบละ 850 x 10 กระสอบ)                    8,500.00  บาท
ค่าข้าวเหนียว (กระสอบละ 1,380 x 2 กระสอบ)                    2,760.00  บาท
ค่าขนส่งข้าว (คิดกระสอบละ 30 x 12 กระสอบ)                       360.00  บาท
ค่าขนส่ง (นิ่มซีเซ็งกรุงเทพฯ -ฝาง)                    5,310.00  บาท
ค่าขนส่ง (นิ่มซีเซ็งฝาง – รร.อาโอย่ามา)                       800.00  บาท
ค่าซ่อมจักรยาน                    1,500.00  บาท
ค่าแบ็ตเตอร์รี่แบ็คอัปคอม                         50.00  บาท
ค่าธรรมเนียมโอนเงินค่าข้าวสาร                         25.00  บาท
ค่าธรรมเนียมโอนเงินค่าขนส่ง                         25.00  บาท
ค่าขนส่ง (นิ่มซีเซ็ง กรุงเทพฯ – ฝาง)                       720.00  บาท
ซื้อของบริจาคเพิ่ม (ขนมแจกเด็ก)                       500.00  บาท
รวม                  33,353.00  บาท
Facebook Comments