โครงการ “ทัวร์อิ่มบุญ” ปันน้ำใจ แด่น้อง 2557

เนื่อง ด้วยกลุ่มทัวร์อิ่มบุญ ได้จัดทำโครงการ “ทัวร์อิ่มบุญ ปันน้ำใจแด่น้อง ปี 6” ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทำบุญ  บริจาคอุปกรณ์การเรียน อุปกรณ์กีฬา เครื่องนุ่งห่ม ของเด็กเล่น ข้าวสาร อาหารแห้ง ยารักษาโรค ให้กับเด็กนักเรียนที่ศูนย์การเรียนชุมชนไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวง อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ โดยจะไปบริจาคของที่

 

  1. ศูนย์การเรียนชุมชนไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวงบ้านแม่งัดน้อย
  2. ศูนย์การเรียนชุมชนไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวงบ้านขอนม่วง
  3. ศูนย์การเรียนชุมชนไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวงบ้านป่าหญ้าไทร
  4. ศูนย์การเรียนชุมชนไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวงบ้านอามอลาชา
  5. ศูนย์การเรียนชุมชนไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวงบ้านอาแย
  6. ศูนย์การเรียนชุมชนไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวงบ้านอาบอเน

 

ทั้ง นี้ โดยแต่ละศูนย์ เป็นศูนย์การเรียนรู้ขนาดเล็กตั้งอยู่ในถิ่นทุรกันดาร มีนักเรียนรวมกันทั้งหมด 98 คน ซึ่งจะมีทั้งเด็กก่อนวัยเรียน เด็กวัยเรียน และผู้ใหญ่ ซึ่งทั้งหมดนี้ยังคงขาดแคลนสิ่งของดังกล่าวข้างต้นเป็นจำนวนมาก ท่านสามารถเข้าไปดูรายละเอียดโครงการฯ ได้ที่ www.touraimboon.org , www.facebook.com/touraimboon

ทางกลุ่มทัวร์อิ่มบุญจึงได้ขอความอนุเคราะห์เพื่อสนับสนุนในการจัดทำโครงการฯ นี้ให้สำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่กล่าวมาข้างต้น

 

ดัง นั้นทางเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคงได้รับความอนุเคราะห์จากท่านเพื่อช่วย เหลือเด็กยากจนผู้ด้อยโอกาสเหล่านี้อีกเช่นเคยและขอขอบคุณแทนเด็กๆ มาณ โอกาสนี้ด้วย

และ ทางเราจะเดินทางไปบริจาคสิ่งของให้แก่เด็ก ๆ ในวันเสาร์ที่ 6 ธันวาคม 2557 ดังนั้นหากท่านใดมีความประสงค์จะสนับสนุนเงิน สิ่งของบริจาคให้กับทางโรงเรียนสามารถติดต่อได้ที่ ทัวร์อิ่มบุญ เลขที่ 115/153 ซอยนวมินทร์ 163 แยก15-6 ถนนนวมินทร์ แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ. 10230 โทร. 089 122-3534 , 089 213-1188 , 086 906-8370,  iamsem@touraimboon.org, pla@touraimboon.orgthanimnan@touraimboon.org LINE: touraimboon

ขอขอบคุณล่วงหน้า

ตัวแทนทัวร์อิ่มบุญ

Facebook Comments