ขออำนาจพระสยามเทวาธิราช อำนาจคุณพระศรีรัตนไตร และสิ่งศักดิ์สิทธทั้งหลายในสากลโลก จงปกป้องคุ้มครองประเทศสยามและองค์กษัตริย์ พร้อมประชาชนชาวไทยทุกท่านด้วยเทอญ . …

 

ช่วงแรกๆนั้นสามารถนำรถเข้ายังพื้นที่ผู้ประสบภัยได้ เพราะเป็นรถทียกสูงและขับเครื่อนสี่ล้อ

วันถัดๆมาไม่สามารถใช้รถเช้าถึงพื้นที่ผู้ประสบภัยได้ จึงต้องหาซื้อเรือมาใช้งาน แต่ไม่สามารถหาซือได้

ต้องสร้างเรือขึ้นมาใช้เอง ใช้เวลาในออกแบบ หาของและสร้าง ต้องใช้เวลาถึง 3 วัน ที่หายากที่สุคคือเครื่องยนต์ ซึ่งหายากและราคาขึ้นมาก..

แผ่นเล็กที่ใช้สำหรับต่อเรือ เนืองจากไม่สามารถหาซื้อเรือมาใช้งานได้เนื่องจากขาดตลาด จึงได้ทำการออกแบบและสร้างขึ้นมาใช้เอง

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Facebook Comments