บริจาคของ ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวง บ้านปางฟาน อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่