บริจาคของ ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวง บ้านป่าหญ้าไทร อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Facebook Comments