บริจาคของ ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวง บ้านอาบอเน อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่