บริจาคของ ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวง บ้านอาแย อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่