รายชื่อผู้ร่วมบริจาคเสื้อผ้า อุปกรณ์การเรียน การสอน ให้กับเด็ก ๆ ที่ศูนย์การเรียนชุมชนไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวง อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ ศูนย์การเรียนชุมชนไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวง อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่

รายชื่อผู้บริจาคเงิน

1. คุณจุรีรัตน์ พงษ์หนองโน = 2000 บาท
2. เพื่อนๆ น้ำทิพย์ นนท์สิทธิ์(เปียร) = 182 บาท
3. น้ำทิพย์ นนท์สิทธิ์(เปียร + โอ๊ด) = 518 บาท
4. เงินทอนค่าเสื้อ SMK = 239 บาท
5. คุณพรพิมล บูรณะธารารัตน์ = 2124 บาท
6. คุณเอกซื้อของบริจาค =150 บาท
7. นางก้อน รุ่งเรืองศรี บริจาค = 300 บาท
8. บริษัท แมกซ์ บิลเลี่ยน ทราเวล์ = 1000 บาท
9. พี่เหน่ง = 280 บาท
10. ช่างเล็ค อิเล็คทรอนิคส์ = 500 บาท
11. ด็อท แบมบู = 630 บาท
12. ป้าแอ๊ส = 200 บาท
13. วุฒิ บุตรไทย = 500 บาท
14. อนัน คงรีรัมย์ น.ส บุญเกิด มาตเสน จักรทฤษณ์ โภคาพานิชวงษ์ = 500 บาท
15. คุณนาม = 1000 บาท
16. หจก. จรัญศักดิ์ = 200 บาท
17. ดวง กมล = 200 บาท
18. ช่าง ยักษ์ แอร์บัส = 1000 บาท
19. คุณ เฉลยศักดิ์ ดนศร (นุกุล พี.วี.ซี) = 1000 บาท
20. ปู เนาวรัตร์ ทราวเวล = 500 บาท
21. ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม SMK = 100 บาท
22. เงินทอนค่าเสื้อ (นุช) = 281 บาท

รายชื่อผู้บริจาคสิ่งของ
1. นางสาว รตินันท์ พันธุ์กรู

2. นางสาว อันธกา ศรีคำชุม (ปุ้ย)

3. นางสาวจุ ฬารัตน์ ช่างจันทึก (ตุ้น)

4. พระภิกษุ สุทธิศักดิ์ มิ่งรัตนสิริกล(วัดนาคปรก ภาษีเจริญ)

5. ธนาคารเกียนตินาคิน จำกัด(มหาชน)

6. คุณ สำราญ แสงกัน

7. คุณ สิริพร แสงกัน บริจาค

8. คุณ ศิวาณี หฤทัยถาวร (พี่กอล์ฟ)

9. คุณพิมพัสสรา เทพประดิษฐ์

10. คุณ ชฏาพร เจือจันทึก

11. นางสาว รตินันท์ พันธุครู

12. คุณ ณรงค์วิทยา คงรักษา

13. คุณ กานดา ธรรมสุริยะ

14. คุณสุขสันต์ ยินดียม

15. คุณ จริยา ยุคันดวนิชชัย

16. คุณ พัชรา โกศลไชยบุตร

17. คุณ การ์ตูน (Cartoon Smart Condo Rama 2)

18. คุณ ธรรมคุณ (รัตนาธิเบศร์)

19. คุณบิรฐา ลิ้มรัตนกูล

20. คุณ มาชิตา ภัรพิรุฬห์ (www.preorderzone.com)

21. คุณ เอดิมวิทย์ (ลาดพร้าว 92)

22. Meaw & Ball (ตำบลปางหมู)

23. คุณจิวัชญา แสนไพร

23. นางสาว ศิริญญา โรจน์สุวณิชกร

24. คุณวิภานันท์ ฤทธิ์เรืองเลิศ

25. คุณ ณิศญาณินท์ ฤทธิ์เรืองเลิศ

26. คุณชัญนันท์ ฤทธิเรืองเลิศ

27. คุณสมพิชา ตั้งคารวคุณ

28. คุณญาณินท์ ตั้งคารวคุณ

29. คุณนรัมภา ตั้งคารวคุณ

30. คุณคุณฑรัตน์ กรีฑานุเคราะห์

31. คุณสุนิศา อินทรมรคล

32. คุณอุเสลา กมลเดชกร

33. คุณทรรศนีย์ กมลเดชกร

34. คุณภูวินทร์ อรหันต์

35. คุณ เจนจิรา สนั่นเอื้อ

36. คุณธรรมคุณ (รัตนาธิเบศร์)

37. คุณประภัสสร ขำอยู่

38. คุณนงนุช (ห้วยขวาง)

39. คุณ ชาวิศา เตรในทัย

40. คุณ ณัฐชนัน โฆษิตาภรณ์

41. คุณ ชาริศา เตปันทัย

42. คุณ สิริกร โกมลาชัย

34. คุณ อุษา หลักเสลา

35. คุณ ทรรศนีย์ กมลเดชกร

36. คุณ ธีรวรา สินธารา

37. คุณ ธาริน สินธารา

39. คุณศิริพจน์ บุษกรานุโต

40. คุณ ทิษณุ เย็นอุรา

——————————————————————————————————–

 

สรุปยอดเงินทัวร์อิ่มบุญปีที่ 6
ยอดยกมาปี56 5,186.00
เงินบริจาค 13,924.00
เงินในกล่องบริจาค 926.50
ขายเสื้อ 309 ตัว@219 67,671.00
รวมยอดเงินบริจาค 87,707.50
หัก ค่าจ้างทำเสื้อ 310 ตัว 30,312.00
ค่าผ้าห่มนาโน 33,000.00
ค่าทำเสาธง 6,000.00
ค่าเครื่องเขียน 9,294.40
ขนมแจกเด็ก 3,427.00
ค่ารถคุณครู 3,000.00 85,033.40
ยอดคงเหลือ 2,674.10
ค่าขนส่งของบริจาค+เสื้อ บริษัทออกให้
นิ่มซี่เส็งขนส่ง :-
26/11/2014 เสื้อผ้าและอุปกรณ์การเรียน 25 กล่อง 1,750.00
27/11/2014 อุปกรณ์ทุกชนิด 18 กล่อง 1,260.00
29/11/2014 เสื้อผ้าและอุปกรณ์ 16 กล่อง 1,120.00
2/12/2014 เสื้อผ้า 12 กล่อง 840.00
2/12/2014 เครื่องใช้ไฟฟ้า 2 กล่อง 160.00 5,130.00
ไปรษณีย์ไทย :-
24/11/2014 306.00
25/11/2014 668
1/12/2014 260 1,234.00
รวมค่าขนส่ง 6,364.00

 

*** สำหรับเงินคงเหลือจะนำไปสมทบกับเงินบริจาคในปีถัดไป ***

Facebook Comments